پارکینگ خورشیدی

پروژه: سامانه برق خورشیدی 80 کیلووات پارکینگی
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
سال تاسیس: 1397
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: کرمان
مدت زمان راه اندازی: 1 ماه