پارکینگ خورشیدی

پروژه: سامانه برق خورشیدی 20 کیلووات پارکینگی
کارفرما: خصوصی
سال تاسیس: 1396
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: بهرامجرد، کرمان
مدت زمان راه اندازی: 2 هفته