نیروگاه برق خورشیدی 3.5مگاوات

پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 3.5مگاوات (متصل به شبکه)
کارفرما: خصوصی
سال تاسیس: 1390

مکان: کشور بلغارستان
مدت زمان راه اندازی: کمتر از 5 ماه