نیروگاه برق خورشیدی 11 مگاوات

پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 11 مگاوات
کارفرما: –
سال تاسیس: در حال راه اندازی
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: اتریش
مدت زمان راه اندازی: <1 سال