نیروگاه برق خورشیدی 1مگاوات

پروژه: نیروگاه برق خورشیدی 1مگاوات (متصل به شبکه)
کارفرما: خصوصی
سال تاسیس: 1391

مکان: کشور ایتالیا
مدت زمان راه اندازی: کمتر از 50 روز