سامانه برق خورشیدی 90 کیلووات (پراکنده)

پروژه: سامانه برق خورشیدی 120 کیلووات پراکنده
کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
سال تاسیس: 1390
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: بم- بافت – نرماشیر – فهرج
مدت زمان راه اندازی: 2 ماه