سامانه برق خورشیدی 120 کیلووات (پراکنده)

پروژه: سامانه برق خورشیدی 120 کیلووات پراکنده
کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
سال تاسیس: 1390
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: کرمان – رفسنجان – زرند
مدت زمان راه اندازی: 2 ماه