سامانه برق خورشیدی 70 کیلووات (صنعتی)

پروژه: سامانه برق خورشیدی 70 کیلووات صنعتی
کارفرما: خصوصی
سال تاسیس: 1400
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: رفسنجان، کرمان
مدت زمان راه اندازی: 2 هفته