سامانه‌ی برق خورشیدی 600کیلووات خیریه

  • پروژه: سامانه‌ی برق خورشیدی 600کیلووات خیریه (پراکنده)
  • کارفرما: بنیاد نیکوکاری ماهتاب
  • سال تاسیس: 1398
  • نحو اتصال: متصل به شبکه
  • مکان: کهنوج، کرمان
  • مدت زمان راه اندازی: 3 ماه