سامانه برق خورشیدی 60 کیلووات (کشاورزی)

پروژه: سامانه برق خورشیدی 60 کیلووات کشاورزی
کارفرما: خصوصی
سال تاسیس: 1399
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: زرند، کرمان
مدت زمان راه اندازی: 2 هفته