سامانه برق خورشیدی 50 کیلووات

پروژه: سامانه برق خورشیدی 50 کیلووات صنعتی
کارفرما: گروه ماه تاب
سال تاسیس: 1398
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: نیروگاه بادی سیاه پوش، قزوین
مدت زمان راه اندازی: 2 هفته