سامانه برق خورشیدی 50 کیلووات (کشاورزی)

پروژه: سامانه برق خورشیدی 50 کیلووات کشاورزی
کارفرما: خصوصی
سال تاسیس: 1399
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: بهرمان، رفسنجان، کرمان
مدت زمان راه اندازی: 2 هفته