سامانه برق خورشیدی 50 کیلووات (صنعتی)

پروژه: سامانه برق خورشیدی 50 کیلووات صنعتی
کارفرما: خصوصی
سال تاسیس: 1396
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: منطقه صنعتی شماره 2 کرمان
مدت زمان راه اندازی: 1 هفته