سامانه برق خورشیدی 40 کیلووات

پروژه: سامانه برق خورشیدی 40 کیلووات خانگی
کارفرما: خصوصی
سال تاسیس: 1396
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: زرند، کرمان
مدت زمان راه اندازی: 2 هفته