سامانه برق خورشیدی 20 کیلووات

پروژه: سامانه برق خورشیدی 20 کیلووات خانگی
کارفرما: خصوصی
سال تاسیس: 1399
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: کرمان
مدت زمان راه اندازی: 2 هفته