سامانه برق خورشیدی 20 کیلووات (تحقیقاتی)

پروژه: سامانه برق خورشیدی 20 کیلووات علمی-تحقیقاتی
کارفرما: دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال تاسیس: 1395
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: کرمان
مدت زمان راه اندازی: 1 ماه