سامانه برق خورشیدی 20 کیلووات (تحقیقاتی)

پروژه: سامانه برق خورشیدی 20 کیلووات علمی-تحقیقاتی
کارفرما: دانشگاه شهید چمران اهواز
سال تاسیس: 1390
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: کرمان
مدت زمان راه اندازی: 1 ماه