سامانه برق خورشیدی 20 کیلووات (آزمایشگاهی)

پروژه: سامانه برق خورشیدی 20 کیلووات آزمایشگاهی
کارفرما: آزمایشگاه سپهر
سال تاسیس: 1399
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: کرمان
مدت زمان راه اندازی: 2 هفته