سامانه برق خورشیدی 120 کیلووات (کشاورزی)

پروژه: سامانه برق خورشیدی 120 کیلووات کشاورزی
کارفرما: خصوصی
سال تاسیس: 1399
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: ارزوییه، کرمان
مدت زمان راه اندازی: 2 هفته