سامانه برق خورشیدی 100 کیلووات (صنعتی)

  • پروژه: سامانه برق خورشیدی 75 کیلووات صنعتی
  • کارفرما: خصوصی
  • سال تاسیس: 1397
  • نحو اتصال: متصل به شبکه
  • مکان: منطقه صنعتی اختیار آباد، کرمان
  • مدت زمان راه اندازی: 1 ماه