سامانه برق خورشدی 50 کیلووات

پروژه: سامانه برق خورشیدی 50 کیلووات
کارفرما: شرکت توزیع برق استان هرمزگان
سال تاسیس: 1391
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: کرمان
مدت زمان راه اندازی: 1 ماه