سامانه برق خورشدی 50 کیلووات (خصوصی)

  • پروژه: سامانه برق خورشیدی 50 کیلووات
  • کارفرما: خصوصی
  • سال تاسیس: 1400
    نحو اتصال: متصل به شبکه
    مکان: کرمان، رفسنجان
    مدت زمان راه اندازی: 2هفته