بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی جهان

بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی حال حاضر جهان در راجاستان هند به بهره‌برداری رسید

پارک خورشیدی Bhadla با ظرفیت 2245 مگاوات پس از 4 سال زمان نصب در سال 2020 به بهره برداری نهایی رسید.
فاز اول این پارک خورشیدی با ظرفیت 420 مگاوات در سال 2016 شروع به اجرا شد. در انتهای سال 2018 فاز چهارم این پارک خورشیدی با ظرفیت 750 مگاوات شروع تا در سال 2020 به بهره‌برداری نهایی رسید.