سامانه برق خورشیدی 80 کیلووات (کشاورزی)

پروژه: سامانه برق خورشیدی 80 کیلووات کشاورزی
کارفرما: خصوصی
سال تاسیس: 1396
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: چپترود، کرمان
مدت زمان راه اندازی: 1 ماه