سامانه برق خورشدی 10 کیلووات

پروژه: سامانه برق خورشیدی 10 کیلووات
کارفرما: خصوصی
سال تاسیس: 1396
نحو اتصال: متصل به شبکه
مکان: کرمان
مدت زمان راه اندازی: 2 هفته